Knurów - zawsze po drodze

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Elektroniczna skrzynka podawcza

 

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta Knurów

Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego złożenie podania (żądania,wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.Dz.U. 2014r, poz.1114).

 

Szczegóły dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów:

 

 

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl