Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Wtorek, 29 Wrzesień 2020     Imieniny: Michała i Michaliny     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Gospodarka / Inwestycje miejskie / Inwestycje zrealizowane od roku 2010

Inwestycje zrealizowane od roku 2010

 

Budowa Skateparku i Street Workout parku pomiędzy ul. Klasztorną i ul. 1  Maja.

W październiku 2016 Gmina Knurów zakończyła realizację rekonstrukcji terenu zielonego pomiędzy ul. Klasztorną i ul. 1  Maja.

W ramach zadania wykonano:
1. wymianę nawierzchni istniejącego chodnika na nową z kostki brukowej wraz z podbudową,
2. alejki o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową oraz chodnika z kostki betonowej wraz z podbudową,
3. budowę placu sportowego o nawierzchni bezpiecznej wraz z zestawem do ćwiczeń kalistenicznych,
4. wykonanie skateparku betonowo – monolitycznego z następującymi przeszkodami: Bank Ramp, Poręcz prosta, Grindbox, Poręcz „C” rail, Quarter Pipe, Funbox,
5. budowę nowego oświetlenia terenu,
6. budowę kanalizacji deszczowej wraz z zabudową studni kanalizacyjnych i wpustów ulicznych,
7. wycinkę i nasadzenie drzew,
8. elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci).

Wartość robót to 972.634,62 zł brutto.

 

Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) na odcinku od ul. Rybnickiej do ul. Bojowej w Knurowie - etap II (ODCINEK 1)

Zadanie realizowano na podstawie Porozumienia zawartego z Województwem Śląskim w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadania. W wyniku zawartego porozumienia, obie strony finansowały koszt realizacji inwestycji po połowie.

W czerwcu 2015 roku ogłoszono przetarg w celu dokonania wyboru wykonawcy robót. Plac budowy przekazano wykonawcy robót 16.11.2015 r., tj. po opracowaniu przez wykonawcę robot projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Roboty zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 18.12.2015 r.

W ramach zadania wybudowano chodnik na odcinku ul. Zwycięstwa od skrzyżowania z ul. Rybnicka do posesji Nr 17. Ponadto wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej i zabudowano wpusty uliczne.

Koszt II Etapu wyniósł: 399 606,47 zł

           

Przebudowa ul. Koziełka- - II etap (na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej) oraz ulicy Jęczmiennej do ul. Koziełka do ul. Wolności

W 2015 roku przystąpiono do realizacji II Etapu zadania, obejmującego przebudowę ul. Koziełka na odcinku od budynku nr 99 do skrzyżowania z ul. Jęczmienną wraz z przebudową skrzyżowania ul. Koziełka z ul. Jęczmienną i ul. Akacjową.

W lutym 2015 r. ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy,a umowę podpisano w dniu 02.03.2015 r.

Roboty zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 21.08.2015 r.

W ramach II Etapu zadania przebudowano odcinek ul. Koziełka o długości 650 mb, wraz ze skrzyżowaniem ul. Koziełka z ul. Jęczmienną i ul. Akacjową, w tym wykonano nową nawierzchnię jezdni z poszerzeniem do 6m, wybudowano chodnik, skorygowano skrzyżowania ul. Koziełka z drogami klasy L i D oraz przebudowano zjazdy, przebudowano przepust pod ul. Koziełka. Ponadto wybudowano nowe oświetlenie uliczne oraz kanalizację deszczową.

Koszt realizacji II Etapu zadania wyniósł:  2 114 826,37 zł.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych II Etap Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój w kwocie 837 898 zł.

         

Przebudowa ulic w obszarze Domków Fińskich, a dokładnie ulice Chopina, Szymanowskiego, Słowackiego.

ul. Szymanowskiego

W 2015 roku ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Plac budowy przekazano wykonawcy robót: 27.03.2015 r. dla ul. Słowackiego oraz 29.07.2015 r. dla ul. Chopina

i Szymanowskiego. Roboty zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 19.08.2015 dla ul. Słowackiego oraz 27.11.2015 r. dla ul. Chopina i Szymanowskiego. 

W ramach ww. zadania wykonano jezdnię z betonu asfaltowego wraz z podbudową, chodniki z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową,  zjazdy z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową, odwodnienie ulicy, w tym: wybudowano nowy odcinek kanalizacji deszczowy oraz poddano renowacji odcinek istniejący, zabudowano wpusty uliczne.

Całkowity koszt zadania wyniósł 1 750 819,68 zł.

 

Przebudowa ul. Mieszka I

W roku 2014 przystąpiono do realizacji zadania polegającego na przebudowie ul. Mieszka I na odcinku 365 mb od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. K.Wielkiego.

W ramach przedsięwzięcia wykonano nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową i progiem zwalniającym. Wykonano także nawierzchnię chodnika wraz budową 41 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Zakres prac obejmował również odwodnienie ulicy, wykonanie nowego oświetlenia ulicznego (12 punktów świetlnych) oraz roboty towarzyszące.

Roboty zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 10.12.2014 r.

Koszt realizacji zadania wyniósł:  1 068 677,76 zł.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie unijne w ramach RPO WSL 2007-2013  w kwocie 967 370,70 zł.

                                                          

Przebudowa ul. Lotników

W roku 2014 przystąpiono do realizacji zadania polegającego na przebudowie ul. Lotników na odcinku 382 mb.

W ramach przedsięwzięcia wykonano nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową i progiem zwalniającym. Wykonano także nawierzchnię chodnika wraz budową miejsc postojowych. Zakres prac obejmował również odwodnienie ulicy, wykonanie nowego oświetlenia ulicznego (11 punktów świetlnych) oraz roboty towarzyszące.

Roboty zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 10.12.2014 r.

Koszt realizacji zadania wyniósł:  1 137 940,18 zł.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie unijne w ramach RPO WSL 2007-2013  w kwocie 964 075,63 zł.

        

     

Przebudowa skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. 26 Stycznia w Knurowie.

W północnej części Knurowa, w rejonie skrzyżowania drogi krajowej Gliwice-Rybnik-Chałupki z ul. Szpitalną i ul. 26 Stycznia znajduje się blisko 17 hektarowy teren inwestycyjny. Jest on podzielony na cztery parcele, objęte granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W roku 2014 roku KSSE Podstrefa Gliwice rozpoczęła prace nad wykonaniem projektu budowlano-architektonicznego. KSSE przekazała ww. dokumentację Gminie w czerwcu 2015 r. We wrześniu 2015 r. ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót. W dniu 09.10.2015 r. podpisano umowę z wykonawcą robót. Plac budowy przekazano wykonawcy robót 02.12.2015 r., tj. po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Zakres prac objął poszerzenie pasa drogowego, wybudowanie nowego ronda w miejsce istniejącego skrzyżowania, wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni jezdni, przebudowę ciągów pieszych oraz wykonanie ścieżki rowerowej. W ramach zadania, przebudowano także kanalizację sanitarną oraz wybudowano nowe oświetlenie.

Odbiór prac nastąpił w II kw. 2016r.

Łączne koszty robót wyniosły: 1 527 000 złotych.

                    

Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen.Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe

Inwestycja zakładała etapową realizację przedsięwzięcia w latach 2006-2016 i obejmowała przygotowanie infrastruktury technicznej oraz zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów. W ramach pierwszych etapów teren uzbrojony został w niezbędne sieci infrastruktury technicznej oraz ciągi komunikacyjne. Po przeprowadzeniu przetargów na zbycie nieruchomości, sukcesywnie przekazywano prywatnym inwestorom oraz developerom działki pod zabudowę.

Na podstawie opracowanych i zatwierdzonych przez Gminę projektów architektonicznych, w ramach budownictwa wolnostojącego oraz zabudowy szeregowej powstały 2 budynki wielorodzinne oraz 164 budynki jednorodzinne- bliźniacze. Równolegle do trwającej budowy budynków mieszkalnych, Gmina sukcesywnie realizowała cząstkowe prace związane z doprowadzeniem mediów do granic działek, a następnie docelowym wykonaniem nawierzchni nowopowstałych dróg osiedlowych z oświetleniem. W kolejnych latach realizowane były m.in. ul. Przedwiośnie, ul. Deszczowa, ul. Jesienna, ul. Wiosenna wraz  z rondem , przedłużenie ul. Gen. Ziętka wraz z drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wyniosły: 11 500 000 zł.

     

Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego, Stefana Batorego, Władysława Jagiełły, Jana III Sobieskiego.

W kwietniu 2015 roku ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 22.05.2015 r. Roboty zakończono.

W ramach zadania wybudowano oświetlenie uliczne w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego, Stefana Batorego, Władysława Jagiełły, Jana III Sobieskiego, w tym: ułożono kabel – 2 834 m, zamontowano słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane z oprawami.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 384 921,05 zł.

                                                   

Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) na odcinku od ul. Rybnickiej do ul. Bojowej w Knurowie – etap II (ODCINEK 1)

W czerwcu 2015 roku ogłoszono przetarg w celu dokonania wyboru wykonawcy robót. Plac budowy przekazano wykonawcy robót 16.11.2015 r., tj. po opracowaniu przez wykonawcę robot projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
Roboty zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 18.12.2015 r.

W ramach II Etapu zadania wybudowano nowe oświetlenie uliczne na odcinku ul. Zwycięstwa od skrzyżowania z ul. Rybnicką do posesji Nr 17.

Koszt II Etapu zadania wyniósł: 61 699 zł.

                

Rekonstrukcja parku przy ul. Ogana w Knurowie

Zadanie realizowane było w czterech etapach.

W ramach pierwszych trzech etapach prac, w latach 2013-2014 zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a nastepnie wyłoniono wykonawców robót ziemnych. Zakres prac objął:

 • budowę siłowni zewnętrznej, w ramach której wykonano roboty drenarskie, wycinkę zieleni, wybudowanie nowej kanalizacji deszczowej, wykonanie nawierzchni oraz zakup i montaż urządze
 • budowę placu zabaw, w ramach którego zdemontowano stare urządzenia, wykonano drenaż i kanalizację deszczową, nową nawierzchnię pod urządzenia zabawowe i ciągi komunikacyjne, ogrodzenie oraz zakup i montaż nowych urządzeń
 • remont areny plenerowej tzw. kręgu, w ramach którego zdemontowane stare instalacje, wykonano nową sieć kanalizacji deszczowej i elektrycznej, wymieniono zadaszenie, wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej oraz zamontowano ławki i kosze na śmieci.

Łączny koszt robót wyniósł: 1 566 428,93 zł

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie unijne w ramach RPO WSL 2007-2013  w kwocie 1 274 330,49 zł.

Czwarty etap prac rozpoczął sie w czerwcu 2015 roku, kiedy ogłoszono przetarg, a następnie podpisano umowę z wykonawcą robót w dniu 20.08.2015 r.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię alejek parkowych, przebudowano schody skarpowe i wejściowe od strony ul. 1 Maja, nasadzono zieleń, przebudowano kanalizację deszczową, ustawiono 3 nowe słupy oświetleniowe wzdłuż ul. 1 Maja, ustawiono nowe ławki parkowe.

Roboty zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 09.12.2015 r..

Koszt etapu czwartego wyniósł: 1 334 745,25 zł.

       

 Modernizacja kąpieliska "Leśne Zacisze".

 

MOSIR KnurówW ramach przeznaczonej na inwestycje kwoty zmodernizowano kompleks o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym składający się 3 basenów, placów zabaw oraz dwóch boisk do siatkówki plażowej.
Na terenie "Leśnego Zacisza" znajduję się m.in.:

 

 • brodzik dla małych dzieci: głębokość 0,10-0,60 m, pow. lustra wody 470 m2, zjeżdzalnia rynnowa 15 m oraz atrakcyjne zabawki stałe i tryskające wodą

 • basen rekreacyjny: głębokość 1,10 m, pow. lustra wody 300 m2, zjeżdzalnia rynnowa 67 m, zjeżdzalnia 4-osobowa 13 m, grota sztucznej fali, dysze masujące oraz część przeznaczona do nauki pływania

 • basen sportowy: głębokość 1,25 m, powierzchnia lustra wody 310 m2, 3 tory pływackie, łóżka masujące dla 6 osób, dysze masujące.

 

Ponadto na obiekcie znajduję się wodny plac zabaw z ruchomymi atrakcjami wodnymi dla dzieci, zaplecze szatniowo-sanitarne, boiska do siatkówki plażowej oraz parking dla samochodów i rowerów. Obiekt jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Teren kąpieliska został ogrodzony czterometrowym płotem panelowym.

Prace projektowe rozpoczęły się w III kwartale 2013 roku.

Rozpoczęcie prac rozbiórkowo-budowlanych przypadło na III kwartał 2014 roku i trwało do maja 2016 roku.

Po trwających ok. miesiącach testach i atestach, zmodernizowany obiekt został oddany do użytku mieszkańcom 18 czerwca 2016 roku.

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych wyniosła: 10.200.000,00 zł brutto

                              

Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. Wilsona w Knurowie

Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu: 18.07.2013 r. Plac budowy przekazano wykonawcy w dniu: 30.07.2013 r. Przedmiotem prac było uporządkowanie istniejącego systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ww. skrzyżowania z uwagi na jego zły stan techniczny. W wyniku realizacji zadania woda opadowe wprowadzane są obecnie bezpośrednio do potoku Knurówka.

Realizacja zadania i odbiór prac nastąpił w IV kw. 2013 r.

Wartość robót wyniosła: 1.964.310,00 zł brutto.

      

Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy – budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej

W dniu 19 marca 2010 roku doszło do podpisania umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie dofinansowania środkami unijnymi projektu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów – budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych”.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu wieńczyło I etap związany z przygotowaniem inwestycji do realizacji.

 

Początków projektu należy upatrywać już w 2004 roku, kiedy Gmina zleciła opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej w celu określenia zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia. Przygotowana analiza potwierdziła spodziewane koszty zadania na blisko 140 mln złotych, co znacznie przekraczało możliwości finansowe Gminy. Dlatego też, aby nie rozciągać inwestycji na długie lata, Gmina podjęła inicjatywę pozyskania środków unijnych z Funduszu Spójności.

Kalendarium tych działań przedstawiało się następująco:

 • W grudniu 2004 r. Gmina złożyła wstępny wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności.

 • W 2005 r. Minister Środowiska wskazał projekt Gminy do dofinansowania w ramach tzw. Pomocy technicznej.

 • W latach 2006 r. –  2007 r. we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z udziałem dofinansowania z Funduszu Spójności opracowano Wstępne Studium Wykonalności projektu. W oparciu o to studium teren miasta podzielono na trzy rejony, a tym samym wyodrębniono trzy duże zadania inwestycyjne.

 • W marcu 2007 r. Gmina zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dla Zadania Nr 1. Prace projektowe zostały wykonane przez Biuro Projektów HYDROSAN w Gliwicach i ukończone w styczniu 2009 r.

 • W czerwcu 2007 r. po uzyskaniu zgody Rady Miasta realizację przedsięwzięcia przekazano do gminnej spółki tj. do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Knurowie. Decyzja ta pozwoli ograniczyć koszty poprzez możliwość odliczenia podatku VAT przez PWiK.

Równolegle do powyższych działań, Gmina w latach 2006 i 2007 zmodernizowała i rozbudowała oczyszczalnię ścieków przy ul. Rakoniewskiego, aby przygotować ją na odbiór ścieków z terenów miasta, które dotąd nie były skanalizowane. Ponadto w wyniku prac modernizacyjnych, parametry oczyszczonych ścieków spełniają obecnie wymagania przepisów unijnych w tym zakresie.

W ramach przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem wykonane zostaną następujące prace:

 • budowa kanalizacji sanitarnej o długości około 43,1 km

 • modernizacja sieci kanalizacyjnej o długości ok. 4,7 km

 • budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości około 6,8 km

 • renowacja istniejącej sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 1,6 km.

Prace prowadzone były na znacznym obszarze miasta, a w szczególności w obrębie Starego Knurowa, w rejonie ul. Wolności, w rejonie ul. 1 Maja, na osiedlu Redyna, na osiedlu Fińskie Domki oraz w rejonie ul. Wilsona.

Prace trwały do 2015 r.

Wartość tzw. kosztów kwalifikowalnych projektu to 86 mln złotych.

Dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, wyniesie około 81% kosztów kwalifikowanych tj. 91 mln złotych.

Więcej o projekcie na stronie PWIK Knurów.

                        

Przebudowa ul. Koziełka- I Etap (na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej) wraz z przebudową ul. Jęczmiennej w Knurowie

Umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej podpisano w dniu: 27.04.2012 r.

Prace projektowe zakończono w lipcu 2013 r.

Koszt prac projektowych wynosi: 64.575,00 zł brutto

We wrześniu 2013r.. uzyskano pozwolenie na budowę dla I Etapu zadania, obejmującego przebudowę ul. Koziełka na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do rejonu budynku nr 99. Prace obejmują wykonanie nowej nawierzchni wraz z podbudową, wykonanie nowych chodników oraz oświetlenia.

Inwestycja realizowana była przy wsparciu środków zewnętrznych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (tzw. ,,schetynówka”)

Całkowity koszt robót: 2 884 000 zł , z tego dofinansowanie z programu ,,schetynówki”: 1 311 000 zł

Gmina Knurów uzyskała także dofinansowanie ze "schetynówki" dla II etapu (dokończenie) przebudowy ulicy na odcinku od numeru 99 do skrzyżowania z ul.Jęczmienną wraz z przebudową tego skrzyżowania.

Całkowity koszt zadania to 4 700 000 zł

Uzyskane dofinansowanie: 2 200 000 zł

Zakres prac w ramach II etapu to m. in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni, budowę chodnika po jednej ze stron ulicy, korektę skrzyżowań z drogami i przebudową zjazdów. Projekt obejmuje także korektę ul. Koziełka z ulicami bocznymi - ul. Chmielną i ul. Jaśminową, przebudowę czterowylotowego skrzyżowania ul. Koziełka z ul. Akacjową i ul. Jęczmienną wraz z wykonaniem oświetlenia oraz budowę odcinka kanalizacji deszczowej oraz nowych wpustów ulicznych i regulacja istniejących.

     

Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Knurów poprzez utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego

W latach 2013-2014 realizowano zadanie pod nazwą "Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Knurów poprzez utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego", które uzyskało dofinansowanie unijne w wysokości 1 miliona 274 złotych. Przyznane środki pozwoliły wykonać kompleksową modernizację, na którą składa się:

- wykonana w 2013 roku siłownia zewnętrzna wraz z chodnikiem i schodami skarpowymi;

- wybudowany plac zabaw dla dzieci, na którym znajdą się obok huśtawek, piaskownicy i karuzeli również specjalny zestaw zabawowy do ćwiczeń ruchowych z motywami bajkowymi i zwierzęcymi. Ponadto całości towarzyszą ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery;

-  remont areny plenerowej, w tym wymiana dachu, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymiana posadzki, wykonanie drenażu, montaż nowych ławek i koszy.

Całkowity koszt zadania: 1 500 000 zł.

                  

Przebudowa ul. Wieniawskiego w Knurowie

W 2013 r. przygotowano i przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla ww. zadania. W dniu 25.02.2013 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej.

Prace przy przebudowie ulicy Wieniawskiego ruszyły w sierpniu 2014 roku. Roboty zakończono pod koniec października 2014 roku.

Inwestorem przebudowy jest Gmina Knurów. Koszt prac wyniósł około 327 tysięcy złotych.

W ramach prac wykonano m. in.:

 • nową nawierzchnię jezdni i chodników z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową
 • zabudowano nowe wpusty uliczne wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej

W roku 2013 na ul. Wieniawskiego wymieniono latarnie.

           

Przebudowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Niepodległości) na odcinku od ul. Szpitalnej do ronda Jana Pawła II wraz z przebudową oświetlenia ulicznego

W dniu 23.04.2012 r. podpisano porozumienie z Województwem Śląskim w sprawie powierzenia Gminie opracowania dokumentacji projektowej dla ww. zadania oraz dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb regulacji stanu prawnego pasa drogowego.

Umowę z wykonawcą prac projektowych podpisano w dniu 16.05.2012 r. Prace projektowe zakończono w dniu 12.12.2012 r.

Koszt ww. prac wyniósł 36.285,00 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem, koszt ten został w 100 % sfinansowany przez Gminę.

W ramach zadania zaplanowano na odcinku ok. 750 m:

 • przebudowę chodników prawo i lewostronnego i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, betonowej,
 • przebudowę odwodnienia jezdni,
 • wycinkę i nasadzenia nowej zieleni.

        

 ,,Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie odpowiedzią na kulturalne potrzeby mieszkańców regionu" – modernizacja Domu Kultury w Szczygłowicach

Projekt pn. ,,Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie odpowiedzią na kulturalne potrzeby mieszkańców regionu" uzyskał wsparcie w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego, Działanie 4.1 Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Bezpośrednim realizatorem jest Centrum Kultury, które zarządza w mieście obiektami kulturalnymi i które już od kilku lat etapowo modernizuje szczygłowicki Dom Kultury.

W ramach projektu wykonano następujące prace:

 • remont sali widowiskowej łącznie z budową nowej widowni,
 • remont sanitariatów połączony z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • remont korytarzy i dostosowane budynku do przepisów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej
 • montaż instalacji wentylacji mechanicznej
 • wymiana instalacji wodnokanalizacyjnej .

Powierzchnia zmodernizowanego obiektu kulturalnego objętym projektem – 438,21 m2.

Liczba nowych urządzeń infrastruktury kultury – 2 szt. /sprzęt nagłaśniający, oświetlenie sceniczne/

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 941 384,90 zł.
Kwota dofinansowania w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 389 887,50 zł.

             

Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie

W dniu 25.01.2012 r. Gmina Knurów złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie – I Etap” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W dniu 26.09.2012 r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Gminą Knurów o przyznanie dofinansowania na realizację ww. zadania w kwocie 1.000.000,00 zł.

W związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację I Etapu zadania, przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 17.12.2012 r.

Plac budowy przekazano wykonawcy w dniu: 18.12.2012 r.

Roboty zakończono i odebrano protokołem w dniu: 20.02.2014r.

Wartość robót: 3.471.491,27 zł brutto

I Etap zadania objął przebudowę placu zlokalizowanego pomiędzy ogrodzeniem istniejącego targowiska, drogą dojazdową do krytej pływalni i budynkiem poczekalni autobusowej i polegał na:

 • wykonaniu zadaszonej wiaty handlowej,
 • wybudowaniu murowanego budynku zaplecza sanitarno-gospodarczego,
 • wykonaniu kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz infrastruktury wodociągowej na terenie targowiska,
 • wybrukowaniu nawierzchni targowiska z kostki betonowej wraz z ciągami pieszymi o łącznej pow. 3 900 m2,
 • wykonaniu elementów małej architektury (brama, ogrodzenie,ławki, kosze itp.),
 • wykonaniu oświetlenia targowiska oraz montazu monitoringu i instalacji nagłaśniającej.

 

Przebudowa ul. Aleja Piastów w Knurowie

Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu: 27.03.2013 r. Plac budowy przekazano wykonawcy w dniu: 04.04.2013 r. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu: 11.10.2013 r. Wartość robót: 1.801.739,42 zł brutto.

Gmina Knurów otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w 2013 r. w wysokości 761.804,00 zł.

W ramach zadania przebudowano drogę gminną 370035S – ul. Aleja Piastów o dł. ok. 485,00 mb, w tym:

 • wykonano nową nawierzchnię ulicy oraz zatoki postojowe z betonu asfaltowego wraz z podbudową (na ok. 49 samochodów),
 • wybudowano miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej (ok. 128 szt.),
 • wykonano nową nawierzchnię chodników z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową,
 • wybudowano ciąg pieszo-rowerowy o szer. 4 m z betonu asfaltowego wraz z podbudową,
 • przebudowano istniejące skrzyżowanie na wysokości ul. Kilińskiego, oraz skrzyżowanie drogi powiatowej z ul. Parkową.
 • wybudowano nowe skrzyżowanie na wysokości ul. Kołłątaja,
 • zlikwidowano skrzyżowanie w rejonie wiaduktu kolejowego,
 • wykonano odwodnienie drogi.

 

Przebudowa ul. Dymka w Knurowie

W 2011 r. przygotowano i ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. zadania. W dniu 21.11.2011 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 24.08.2012 r. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu: 26.04.2013 r. Plac budowy przekazano wykonawcy w dniu: 06.05.2013 r.Roboty zakończono w sierpniu 2013 r.

Wartość robót: 1.209.518,07 zł brutto.Całkowity koszt zadania wynosi: 1.261.364,03 zł brutto.

W ramach zadania przebudowano ul. Dymka na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Jęczmienną, na dł. 943,50 m, w tym:

 • wykonano nową nawierzchnię ulicy z betonu asfaltowego wraz z podbudową,
 • wykonano nową nawierzchnię drogi dojazdowej do ogródków działkowych wraz z przebudową wjazdów,
 • zabudowano nowe wpusty uliczne wraz z przykanalikami.

 

Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z instalacją hydrantu w budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7

W 2012 r. przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 23.11.2012 r.Plac budowy przekazano wykonawcy w dniu: 27.11.2012 r. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu: 23.04.2013 r.

Wartość robót: 14.627,48 zł brutto

W ramach zadania zmodernizowano instancję hydrantową w budynku Ratusza.

 

Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Niepodległości od ronda „Jana Pawła II do ronda „Zacisze Leśne"

W dniu 20.12.2011 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej odrębnie dla I i II Etapu. Prace projektowe dla I Etapu zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 21.05.2012 r. Prace projektowe dla II Etapu odebrano w dniu 11.04.2013 r.W oparciu o ww. dokumentację przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych dla I Etapu zadania obejmującego budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Niepodległości od wiaduktu kolejowego do ronda „Zacisze Leśne”. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 28.11.2012 r.

Plac budowy przekazano wykonawcy w dniu: 19.12.2012 r.

Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu: 21.06.2013 r.

Wartość robót: 130.997,00 zł brutto.

W ramach I Etapu zadania na słupach będących własnością spółki TAURON zawieszono napowietrzną, izolowaną linię oświetlenia (ok. 1.900 mb) oraz 60 nowych opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami.

Realizację zadania skoordynowana została z wykonaną przez spółkę TAURON wymianą sieci napowietrznej nN wzdłuż ul. Niepodległości.

 

Przebudowa ul. Szarych Szeregów

Umowę na realizację I Etapu zadania podpisano z wykonawcą robót w dniu 29.04.2011 r. Plac budowy przekazano wykonawcy w dniu: 09.05.2011 r.

Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu: 02.11.2011 r.Wartość robót: 930.769,15 zł brutto.

W ramach I Etapu zadania przebudowano ul. Szarych Szeregów na odcinku o dł. ok. 327 m od ul. Kosmonautów do ul. Szpitalnej, w tym wykonano:

 • nawierzchnię jezdni z kostki betonowej wraz z podbudową,
 • miejsca postojowe z kostki betonowej wraz z podbudową,
 • nawierzchnię z płyt ażurowych wraz z podbudową,
 • chodniki z kostki betonowej wraz z podbudową,
 • odwodnienie drogi,
 • nowe oświetlenie uliczne, w tym zamontowano 13 słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych wraz z oprawami

 

"Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy Alei Lipowej 12"

Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy Alei Lipowej 12 została zrealizowana w oparciu o projekt opracowany przez firmę KOSZT-BUD Zakład Usług Projektowo-Kosztorysowych i Nadzoru Inwestorskiego Dariusz Majer z siedzibą w Knurowie. Realizatorem zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostało konsorcjum firm: GARDENIA SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz MARTINEX Firma Ogólno-Budowlana Marcin Soczewka z siedzibą w miejscowości Stoczek Łukowski. Umowa na realizację została podpisana 27 kwietnia 2012 roku. Ekipy budowlane pojawiły się na placu budowy na początku maja 2012 roku. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru wykonanych robót budowlanych 26 września 2012 r. Laboratorium sportowe wykonało specjalistyczne badania potwierdzające jakość zawartą w certyfikacie FIFA 2 STAR.

Głównym celem inwestycji była budowa boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej oraz bieżni prostej do biegów o nawierzchni poliuretanowej, wraz z wyposażeniem sportowym, odwodnieniem i oświetleniem. Jako priorytet potraktowano wybudowanie boiska o jak najwyższej jakości, zgodnej z wymaganiami FIFA. Dlatego MOSiR Knurów wymagał od oferentów zaoferowanie nawierzchni producenta posiadającego status FIFA Prefered Producer (FPP) lub FIFA LICENSEES. Zgodnie z wytycznymi FIFA tylko nawierzchnie producentów posiadających powyższy status, poddawane są pełnej kontroli w całym procesie inwestycyjnym – począwszy od produkcji i na instalacji trawy kończąc.

W ramach inwestycji wykonano:

 • Boisko piłkarskie o wymiarach 105m x 68m
 • Powierzchnia płyty boiska piłkarskiego wykonana ze sztucznej trawy w kolorze zielonym o wys. 40 mm z drenażem, wypełniona piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym o powierzchni 7992,0 m2; nawierzchnia wykonana ze sztucznej trawy trzeciej generacji, ułożona na macie elastycznej - wymiary 111m x 72m
 • Bieżnia prosta, 4-torowa do biegów na 60 m o nawierzchni poliuretanowej w kolorze ceglastym o długości całkowitej 75,0 m
 • Oświetlenie boiskowe – 32 projektory na 8 masztach o wysokości 18 m
 • Nagłośnienie i monitoring
 • Trybuny przenośne na 354 miejsca siedzące
 • Ogrodzenie wokół boiska wraz z bramami, furtkami i bramkami obrotowymi
 • Piłkochwyty o wys. 8 m z siatki polipropylenowej
 • 2 wiaty stadionowe dla zawodników rezerwowych
 • Trzy kontenery; 2 pełniące funkcje kas oraz 1 dla komentatora zawodów sportowych
 • Nowy wjazd i drogę wewnętrzną

Koszt inwestycji: 3 428 026,27 zł.

  

Rekonstrukcja parku przy ul. Michalskiego i ul. Jordana”

W 2012 r. przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonie ww. zadania. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 16.05.2012 r. W maju 2012 r. zostały rozpoczęte prace związane z rekonstrukcją parku w rejonie ul. Michalskiego i ul. Jordana.Roboty podstawowe zostały zakończone i protokolarnie odebrane w dniu 20.09.2012 r.

W ramach zadania wykonane zostały:

 • nawierzchnia ul. Jordana z kostki betonowej wraz z podbudową,
 • nawierzchnie ciągów pieszo – jezdnych z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową,
 • chodnik z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową,
 • przepusty z rur żelbetowych,
 • umocnienie istniejącego rowu płytami ażurowymi,
 • kanalizacja deszczowa,
 • drenaż,
 • oświetlenie parku.

 Koszt inwestycji: 586 003,07 zł.

 

Budowa placu zabaw w rejonie ul. Mieszka I w Knurowie”

Dokumentację projektową dla ww. zadania opracowano w 2011 r. Na podstawie ww. dokumentacji przygotowano i ogłoszono w maju 2012 r. przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Przetarg unieważniono ponieważ cena oferty najkorzystniejszej przekraczała kwotę środków zabezpieczonych na realizację zadania.

Ponowny przetarg ogłoszono w lipcu 2012 r. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 25.07.2012 r.

W postępowaniu przetargowym dokonano wyboru wykonawcy zadania, którym została firma ZUBIT sp. z o.o. z Gliwic. W lipcu 2012 r. zostały rozpoczęte prace związane z budową ogrodzonego placu zabaw w rejonie ul. Mieszka I.

Roboty budowlane zostały zakończone i protokolarnie odebrane w dniu 19.10.2012 r.

W ramach zadania została wykonana:

 • nawierzchnia ciągów pieszych z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową,
 • nawierzchnia bezpieczna z granulatu gumowego wraz z podbudową,
 • ścieżka rowerowa z kostki betonowej bezfazowej koloru czerwonego wraz z podbudową, kanalizacja deszczowa,
 • drenaż,
 • ustawiono ławki oraz kosze na śmieci,
 • zamontowano tablicę regulaminową.

Realizacja zadania objęła dostawę i montaż urządzeń zabawowych, w tym:

 • zestaw zabawowy drewniany,
 • karuzela tarczowa,
 • huśtawka podwójna,
 • huśtawka pojedyncza,
 • zjeżdżalnia,
 • piaskownica betonowa,
 • gra integracyjna (kółko i krzyżyk),
 • tablica rysunkowa.

Wartość inwestycji to 452 419,62 zł.

  

"Termomodernizacja budynku hali sportowej i krytej pływalni MOSiR w Knurowie przy ul. Górniczej 2"

Wiosną 2011 r. ruszyły prace remontowe hali sportowej MOSiR, które objęły:

 • demontaż starego pokrycia dachowego,
 • demontaż paneli z fasady budynku,
 • ocieplenie obiektu,
 • wymianę całej stolarki okiennej,
 • zmniejszenie o blisko 50% powierzchni szklanych w elementach konstrukcyjnych,Hala sportowa MOSiR w Szczygłowicach
 • montaż membranowego sufitu,
 • montaż specjalnych żaluzji.

Dzięki przeprowadzonej termomodernizacji podniesiono parametry energetyczne budynku oraz zwiększono komfort przebywających tam osób. Nowa elewacja oraz świetlne piktogramy pojawiły się w czerwcu 2012 r. pokazując nowe oblicze budynku.

Wraz z obiektem, przeobrażeniu uległo obejście wokół niego:

 • wyremontowano schody wejściowe,
 • wyremontowano ciągi komunikacyjne,
 • zamontowano nowe estetyczne ogrodzenie na tarasach,
 • wykonano nowe oświetlenie wraz z przebudową parkingu.

Ostatnie miesiące to już praca wewnątrz hali, w której wykonane zostały roboty związane z instalacją centralnego ogrzewania oraz wentylacją, położeniem nowej posadzki sportowej oraz malowaniem linii i lakierowaniem parkietu.

Oddanie hali do użytku nastąpiło pod koniec lipca 2012 roku.

Całość inwestycji wyniosła 6 milionów 800 tys. złotych. Koszt inwestycji po stronie Gminy wynosi: 2 315 895,32 zł. Reszta kosztów sfinansowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.

 

Budowa miejsc postojowych przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej w Knurowie” w ramach zadania „Budowa miejsc postojowych na terenie miasta”

Na początku czerwca 2012 r. podpisano umowę na podstawie porozumienia zawartego z Lokatorsko-Własnościową Spółdzielul. Dywizji Kościuszkowskiej w Knurowienią Mieszkaniową w Knurowie. W efekcie Gmina Knurów sukcesywnie zrealizowała budowę miejsc postojowych przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej, która zakończyła się w drugiej połowie lipca 2012 r.

W ramach zadania wykonano miejsca postojowe z kostki betonowej o gr. 8 cm wraz z podbudową – 14 szt. (w tym jedno miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej), przebudowano chodnik oraz zamontowano słupy oświetleniowe stalowe, ocynkowane wraz z oprawami oświetleniowymi.

Wydatki poniesione na realizację zadania wyniosły 88.886,89 zł, w tym wkład Gminy wyniósł 73.028,88 zł, a LWSM – 15.858,01 zł.

 

Przebudowa ul. Marynarzy w Knurowie”

W czerwcu 2011 r. podpisano umowę, na podstawie której wykonano przebudowę ul. Marynarzy. Iwestycja przeprowadzona na długości około 847 m, zakończyła się w lipcu 2011 r.

W ramach inwestycji wykonano:

 • nową konstrukcję jezdni,
 • miejsca postojowe,
 • ciąg pieszo – rowerowy,
 • chodnik,
 • ścieżkę rowerową,
 • nowe oświetlenie uliczne.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 2.718.983,52 zł, z czego 1.215.000,00 zł zostało dofinansowane z budżetu państwa w ramach III Edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011, a 1.503.983,52 zł zostało użyte ze środków własnych Gminy (w tym dotacja otrzymana od LWSM – 1.000,00 zł).

    

Dostawa i montaż fontanny w parku w rejonie ul. Dworcowej i ul. Kopalnianej w Knurowie”

W oparciu o dokumentację projektową opracowaną w 2010 r., przygotowano i ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 21.05.2012 r., a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 03.08.2012 r. Posadzka fontanny wykonana została z płyt granitowych i stanowi integralną część istniejącego placu. W posadzce fontanny osadzono 25 dysz z regulowanym strumieniem wody, podświetlanych lampami LED. Wykonano system sterowania pracą fontanny, który umożliwia regulację wysokości strumienia wodnego oraz załączanie i wyłączanie podświetlenia fontanny.

W ramach prowadzonych robót wykonano również przyłącza:

 • wodociągowe,
 • elektryczne,
 • kanalizacji deszczowej,
 • oraz odwodnienie liniowe terenu w rejonie fontanny.

Fontanna jest bez widocznego lustra wody. Zaletą tego rozwiązania jest brak ograniczenia strefy komunikacyjnej w okresie gdy fontanna nie będzie użytkowana. Ponadto rozwiązanie to daje możliwość wyłączenia fontanny i pozostawienia wolnego placu w trakcie uroczystości odbywających się przed pomnikiem zlokalizowanym w parku.

5 sierpnia 2012 r. nastąpiło uroczyste uruchomienie fontanny połączone z koncertem plenerowym Orkiestry Miejskiej Dębieńsko pod dyrekcją Wojciecha Pukowca.

Koszt inwestycji wyniósł 448.458,94 zł.

    

„Rekonstrukcja terenu zielonego pomiędzy Al. Lipową - Kapelanów Wojskowych”Teren zielony pomiędzy Al. Lipową - Kapelanów Wojskowych

W 2012 r. ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 23.02.2012 r., a odbioru końcowego ww. zadania za roboty podstawowe dokonano w dniu 25.05.2012 r., natomiast za roboty dodatkowe w dniu 12.06.2012 r. Zakres zadania obejmował rekonstrukcję terenu o pow. 1,18 ha.

W ramach prowadzonych robót wykonano:

 • ukształtowanie terenu,
 • prace agrotechniczne,
 • trawnik parkowy,
 • rabaty roślin ozdobnych
 • nawierzchnię alejek z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową o powierzchni łącznej 437,61 m2, w tym dodatkowy chodnik łączący ul. Kapelanów Wojskowych z Aleją Lipową,Teren zielony pomiędzy Al. Lipową - Kapelanów Wojskowych
 • wybrukowano istniejący chodnik żwirowy,
 • wykonano placyk wypoczynkowy i nawierzchnie pod ławki,
 • ustawiono słupy oświetleniowe stalowe parkowe, ocynkowane,
 • zamontowano ławki parkowe i kosze na śmieci,
 • nasadzono 229 szt. drzew oraz 1 515 szt. krzewów.

 

Koszt inwestycji wyniósł 318.970,88 zł.

     

Wykonanie siłowni zewnętrznej w ramach zadania „Siłownia wiedzy – wyjątkowy szlak rekreacyjno – historyczny szansą na rozwój turystyki rowerowej w Knurowie”

W marcu 2012 r. podpisana została umowa przyczyniająca się do wykonania siłowni zewnętrznej w rejonie tzw. „Oczka wodnego”, z której można korzystać od końca kwietnia 2012 r.

Siłownia składa się z 14 urządzeń w siedmiu stanowiskach, w tym m.in.: 

 • rowerek,
 • stepper,
 • wahadło,
 • trenażer talii i bioder,
 • symulator nart biegówek.

 

W ramach zadania wykonano:

 • nawierzchnie ciągów pieszych z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym,
 • nawierzchnie pod stanowiska urządzeń siłowych z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm w kolorze grafitowym,
 • rdzenie panelowe wokół urządzeń siłowych,
 • odtworzenie trawnika 
 • oraz nasadzono drzewa.

 

W ramach prowadzonych robót zamontowano:

 • 14 urządzeń siłowni zewnętrznej w 7 stanowiskach,
 • ławki,
 • kosz na śmieci.

Koszt przedsięwzięcia wyniósł 139.475,60 zł.

 

Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dworcowej na odcinku od ul. Rybnej do ronda w rejonie dojazdu do autostrady A1

W dniu 23.02.2012 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 02.10.2012 r. W oparciu o ww. dokumentację przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 31.10.2012 r., a odbioru końcowego ww. zadania dokonano dniu 21.12.2012 r.

W ramach zadania wybudowano oświetlenie uliczne wzdłuż ul. Dworcowej na odcinku od ul. Rybnej do ronda w rejonie dojazdu do autostrady A1, w tym:

 • zamontowano słupy oświetleniowe stalowe o wysokości 9 m – 16 szt.,
 • ułożono kabel oświetleniowy typu YAKY 4x35 mm2 – 1 223 m,
 • zamontowano szafę oświetlenia ulicznego SOU-4 – 1 kpl.,

 

Budowa chodnika wzdłuż drogi nr 924 ( ul. Zwycięstwa) na odcinku od ul. Bojowej do ul. Rybnickiej w Knurowie

W 2011 r. opracowano dokumentację projektową dla potrzeb budowy chodnika wzdłuż ul. Zwycięstwa na odcinku:

 • od ul. Rybnickiej do zjazdu na posesję nr 17 przy ul. Zwycięstwa ( ODCINEK 1),
 • od skrzyżowania z ul. Bojową do zjazdu na drogę leśną ( ODCINEK 2 ).

W dniu 29.10.2012 r. r. podpisano porozumienie z Województwem Śląskim w sprawie powierzenia Gminie budowy chodnika na ODCINKU 2. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę chodnika na ODCINKU 2. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 31.10.2012 r. Roboty protokolarnie odebrano w dniu 11.12.2012 r.

Na wykonanie robót związanych z budową chodnika poniesiono wydatki w kwocie 109.877,49 zł, w tym:

1) ze środków Gminy sfinansowano wydatki w kwocie 43.951,00 zł ( tj. 40 % wydatków ),

2) ze środków Województwa Śląskiego sfinansowano wydatki w kwocie 65.926,49 zł ( tj. 60 % wydatków ).

W 2012 r. wykonano nw. zakres robót:

 • chodnik z kostki betonowej o grubości 8 cm z podbudową: 273,00 m2
 • wjazd z kostki betonowej czerwonej grubości 8 cm z podbudową: 35,00 m2
 • wjazd z asfaltobetonu wraz z podbudową: 36,00 m2
 • pobocze z destruktu: 118,00 m2
 • umocnienie skarpy i rowu betonowymi płytami ażurowymi: 80,10 m2
 • przepust z rur WIPRO Ø500: 12,50 mb
 • przepust z rur PP Ø400: 9,50 mb.

 

Przebudowa oświetlenia wzdłuż ul. Zwycięstwa w Knurowie na odcinku od ul. Bojowej do ul. Rybnickiej

 W 2011 r. opracowano dokumentację projektową dla potrzeb budowy chodnika oraz budowy oświetlenia wzdłuż ul. Zwycięstwa na odcinku:

 • od ul. Rybnickiej do zjazdu na posesję nr 17 przy ul. Zwycięstwa ( ODCINEK 1)
 • od skrzyżowania z ul. Bojową do zjazdu na drogę leśną ( ODCINEK 2 ).

W związku z podpisaniem w dniu 29.10.2012 r. porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie powierzenia Gminie budowy chodnika na ODCINKU 2, w 2012 r. realizację zadania w 2012 r. ograniczono do budowy oświetlenia ulicznego na ww. odcinku ul. Zwycięstwa. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 31.10.2012 r. Roboty protokolarnie odebrano w dniu 11.12.2012 r.

W 2012 r. wykonano nw. zakres robót:

 • ustawiono słupy oświetleniowe stalowe o wysokości 9m - 4 szt.
 • ułożono kabel oświetleniowy o długości 191,00 mb.

 

Przebudowa oświetlenia w rejonie ulic: Mieszka I – Dąbrowskiego – Paderewskiego

 W dniu 09.03.2011 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 12.06.2012 r. W oparciu o ww. dokumentację przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy I Etapu zadania. Umowę z wykonawcą I Etapu zadania podpisano w dniu 01.06.2012 r., a odbioru końcowego dokonano w dniu 09.10.2012 r.

W ramach I Etapu zadania wybudowano oświetlenie uliczne wzdłuż ul. Dąbrowskiego i ul. Mieszka I bis, w tym:

 • zamontowano słupy oświetleniowe stalowe o wysokości 8 m – 28 kpl.,
 • ułożono kabel oświetleniowy typu YAKY 4x35 mm2 – 1 154 m,
 • zamontowano szafę oświetlenia ulicznego RSOU-6 – 1 kpl.

I Etap zadania został zakończony i rozliczony. Całkowity koszt I Etapu zadania wyniósł 211.350,78 zł.

 

Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Armii Krajowej w Knurowie” w ramach zadania „Budowa miejsc postojowych na terenie miasta”

Gmina Knurów wraz z Lokatorsko–Własnościową Spółdzielnią Mieszkaniową w Knurowie podpisała porozumienie, na podstawie którego od maja 2011 r. ruszyła budowa miejsc postojowych na terenie miasta w rejonie ul. Armii Krajowej, zakończona w lipcu 2011 r.ul. Armii Krajowej w Knurowie

W ramach zadania wykonano:

 • miejsca postojowe z kostki betonowej o gr. 8 cm wraz z podbudową – 12 szt. (w tym jedno miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej),
 • drogę manewrową z kostki betonowej,
 • chodnik z kostki betonowej,
 • roboty kanalizacyjne
 • oraz zamontowano słupy oświetleniowe stalowe, ocynkowane wraz z oprawami oświetleniowymi.

Wydatki poniesione na realizację zadania wyniosły 157.288,37 zł, z czego Gmina zainwestowała 137.563,91 zł, a LWSM – 19.724,46 zł.

  

 Remont boisk szkolnych przy Zespole szkolno-przedszkolnym przy ul. F. Michalskiego

Na terenie szkoły zgodnie z warunkami zamówienia zakupiono następujące wyposażenie sportowe - boisko wielofunkcyjne z nawierzchni poliuretanowej:

 • do piłki ręcznej o wymiarach - 44x22 m

 • do koszykówki o wymiarach - 26x17 m

 • dwa boiska do siatkówki, każde o wymiarach 24x13 m

 • rozbieg do skoku w dal o długości 30 m

 • piaskownica do skoku w dal o wymiarach 7x2,75 m

Zaprojektowano także następujące elementy zagospodarowania terenu: piłkochwyty, ławeczki, kosze na śmieci oraz chodniki z kostki brukowej. Prace objęły także: budowę ogrodzenia oraz wykonanie oświetlenia boiska.

Koszt realizacji zamówienia to kwota ok. 390 000 zł. Prace rozpoczęto pod koniec kwietnia 2010. Na realizatora inwestycji wybrano: KOSTRZEWA Sp. z o. o., Rynek 8 i 9, 41-400 MYSŁOWICE.

               

Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 przy ul. Piłsudczyków

Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 w Knurowie przy ul. Piłsudczyków 4 w zakresie obejmującym termomodernizację budynku i częściowy remont oraz dobudowę nowego segmentu przedszkolnego.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

 1. roboty budowlane w zakresie termomodernizacji i remontu,  w tym m.in. wykonanie izolacji powierzchni dachu, ocieplenie ścian metodą lekką, częściowa wymiana okien i drzwi oraz montaż żaluzji do oddymiania i klap dymowych, wykonanie izolacji przeciwwodnej i cieplnej oraz roboty tynkarskie i malarskie.

 2. instalowanie centralnego ogrzewania

 3. dobudowę nowego segmentu przedszkolnego

Całkowity koszt inwestycji  1 633 600 zł, z czego dotacja WFOŚiGW wynosi 63 731 zł. 

Planowany termin rozpoczęcia robót to lipiec 2010 r.; zakończenie - koniec października 2010 r.

  

Boisko wielofunkcyjne przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1

Zakres prac obejmuje m.in.: usunięcie nawierzchni asfaltowej,  wykonanie wykopów, odwodnienie terenu, budowę boiska wielofunkcyjnego w nawierzchni z trawy sztucznej o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej - powierzchnia ok. 1Boisko przy MSP 1261,00 m2, w tym:

 •  boiska do piłki ręcznej o wymiarach 22,00 m x 42,00 m, 
 •  boiska do koszykówki o wymiarach 17,00 m x 28,00 m, 
 •  boiska do siatkówki (wpisane w boisko do piłki ręcznej) o wymiarach 13,00 m x 24,00 m,
 • skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem, 
 •  bieżni do biegów na 60,00 m,

Ponadto prace obejmują: budowę chodników, budowę ogrodzenia oraz wykonanie oświetlenia boiska – 4 komplety lamp na 2 wysięgnikach. 

Koszt inwestycji wynosi 488 222,00 zł. Termin realizacji czerwiec - wrzesień 2010 r.

  

Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 10 przy ul. Ogana

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 10w Knurowie przy ul. Ogana 2. 

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: 
- termomodernizację obiektu obejmującą:

a) docieplenie ścian piwnic i fundamentowych, Budynek MP 10 w Knurowie (obecnie oddział MP 7)
b) docieplenie ścian nadziemia i dachu,
c) wykonanie schodów żelbetowych zewnętrznych wraz ze stalową balustradą,
d) termomodernizację poddasza, w tym: - izolacja stropu i skosów dachu, - ocieplenie ścian poddasza,

- roboty wewnętrzne, w tym:

a) wymiana stolarki drzwiowej,
b) wymiana posadzek,
c) malowanie ścian,
d) wymiana ścianek sanitarnych,

-wykonanie instalacji sanitarnych, w tym: Budynek MP 10 w Knurowie (obecnie oddział MP 7)

a) instalacja grzewcza,
b) instalacja C.W.U. w obrębie węzła ciepła,
c) instalacji C.O. w obrębie węzła ciepła,
d) wewnętrzna instalacja C.W.U.,
e) instalacja kanalizacji,
f) demontaż istniejącej kanalizacji,
g) przyłącze kanalizacji sanitarnej,
h) instalacja wentylacji mechanicznej,

- roboty elektryczne.

Koszt inwestycji wynosi 690 916, 00 zł, z czego dotacja WFOŚiGW 45 350,00 zł.  Planowany terminy realizacji inwestycji przypada na  lipiec/sierpień 2010 r.

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności