Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Piątek, 10 Lipiec 2020     Imieniny: Filipa i Amelii     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP

Ogłoszenia urzędu

17.04.2020
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

OBWIESZCZENIE UA.6220.1.1.2020  
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW  
z dnia 15.04.2020r.

Na podstawie art. 36 oraz art.10 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z  2020r. poz. 256) zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r. Poz. 283 z późn. zm) 

Prezydent Miasta Knurów zawiadamia:

o   braku   możliwości   załatwienia   sprawy   w   postępowaniu   o   wydanie   decyzji   o   środowiskowych uwarunkowaniach   dla   przedsięwzięcia   pod   nazwą:  „Przebudowa   ul.   Przemysłowej w Knurowie” w wyznaczonym ustawowo terminie.

Powodem zwłoki w załatwieniu sprawy jest złożenie przez Wnioskodawcę wyjaśnień i uzupełnień do dokumentacji w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i przesłanie ich do organów opiniujących celem  wydania  opinii,  o których  mowa w art  64  ust.  1  ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) lub podtrzymania opinii wcześniej wydanych.

W   związku   z   powyższym   wydanie   postanowienia,   o   którym   mowa   w   art.63   ust.1   w/w  ustawy lub załatwienie sprawy w przedmiotowym postępowaniu (w przypadku stwierdzenia braku obowiązku przeprowadzenia   oceny   oddziaływania   przedsięwzięcia   na   środowisko)   nastąpi   w   terminie do 08.07.2020r. Termin ten nie jest ostateczny i może ulec zmianie (w chwili obecnej nie jest zależny od organu prowadzącego postępowanie).

Jednocześnie Organ informuje, że zgodnie z art. 37  § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (zwanej dalej Kpa)  stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia jeżeli:

  1. nie   załatwiono   sprawy   w   terminie   określonym   w   art.   35   lub   przepisach   szczególnych   ani w terminie wskazanym zgodnie z art.36 § 1 (bezczynność),
  2.  postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Knurów. Zgodnie z art. 37 § 2 Kpa ponaglenie zawiera uzasadnienie.

Zgodnie z Art.49 §1  ustawy Kpa:  „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej” natomiast zgodnie z Art.49 §2 Kpa „(…) Zawiadomienie uważa się za dokonane  po upływie czternastu  dni od dnia,  w którym  nastąpiło publiczne   obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Data podania do publicznej wiadomości: 17.04.2020r.

Pełna treść Obwieszczenia poniżej

Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Obwieszczenie z dnia 15.04.2020r..pdf Obwieszczenie z dnia 15.04.2020r..pdf 447 KB
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności