Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Piątek, 10 Lipiec 2020     Imieniny: Filipa i Amelii     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP

Ogłoszenia urzędu

27.04.2020
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

OBWIESZCZENIE UA.6220.1.4.2018
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW  
z dnia 23.04.2020r.

Zgodnie z art. 74 ust. 3f i 3g ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) w związku z art.10 §1 ustawy   z   dnia   14   czerwca   1960r.   -   Kodeks   postępowania   administracyjnego   (Dz.U. z 2020r. poz. 256)

Prezydent Miasta Knurów zawiadamia,

osoby,   którym   przysługują   prawa   rzeczowe   do   nieruchomości   o   nieuregulowanym   lub nieujawnionym stanie prawnym (działka nr 2330/197 w Książenicach przy ul Ogrodowej), iż w  związku   z   Decyzją   Samorządowego   Kolegium   Odwoławczego   w   Katowicach   znak SKO.OS/41.9/380/2019/3681/AK z dnia 31.05.2019r. uchylającą decyzję Prezydenta Miasta Knurów nr UA.0050.1.007.2019 z dnia 06.02.2019r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska S.A. nr 56078 Książenice” i   przekazującą   sprawę   do   ponownego   rozpatrzenia   Prezydentowi   Miasta   Knurów  oraz w związku ze złożonymi przez T-Mobile Polska S.A., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 12, działającą   przez   pełnomocnika   Pana   Leszka   Stolarskiego   w   dniu   01.04.2020r. uzupełnieniami i wyjaśnieniami do dokumentacji dla w/w przedsięwzięcia Prezydent Miasta Knurów działając na podstawie art.64 ust.1 pkt 1, 2, 4  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska   oraz  o  ocenach   oddziaływania   na   środowisko  (t.j.   Dz.U.   z   2020r.  poz.   283 z   późn.   zm.)   zwanej   dalej   OOŚ  pismami   z   dnia   23.04.2020r.   wystąpił   do   organów opiniujących   tj.   Regionalnego   Dyrektora   Ochrony   Środowiska   w   Katowicach,   Ślaskiego Państwowego   Wojewódzkiego   Inspektora   Sanitarnego   w   Katowicach   oraz   Dyrektora Zarządu   Zlewni   w  Gliwicach   Państwowe   Gospodarstwo   Wodne   Wody  Polskie   z   prośbą o   ponowne   wyrażenie   opinii   co   do   potrzeby   przeprowadzenia   oceny   oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.): „nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości   znajdujących   się   w   obszarze,   na   który   będzie   oddziaływać   przedsięwzięcie,   nie stanowi   przeszkody   do   wszczęcia   i   prowadzenia   postępowania   oraz   wydania   decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”.

Zgodnie z Art.49  §1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256) zwanej dalej Kpa: „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej 1/2miejscowości   lub   przez   udostępnienie   pisma   w   Biuletynie   Informacji   Publicznej   na   stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”  natomiast zgodnie z Art.49  §2 Kpa  „(…) Zawiadomienie   uważa   się   za   dokonane   po   upływie   czternastu   dni   od   dnia,   w   którym   nastąpiło
publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

z up.Prezydenta Miasta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta


Data podania do publicznej wiadomości: 27.04.2020r.

Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 23.04.2020r..pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 23.04.2020r..pdf 456 KB
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności