Knurów - zawsze po drodze

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Zamówienia publiczne

Temat Zawartość Pobierz
Numer postępowania: ZP.271.2.21.2019    
Data ogłoszenia przetargu: 2019-03-01   
Termin składania ofert: 2019-03-14   
Zmiana terminu składania ofert:    
Miejsce składania ofert: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów,
ul. dr. Floriana Ogana 5, II piętro, pok. 217  
 
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji – II Etap” wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 13    
SIWZ: SIWZ
Mapa z zaznaczonym wstępnym zakresem prac  
 
Wzór umowy: Wzór umowy wraz z załącznikami   
Formularz oferty: Formularz oferty wraz ze ZZSCO - wersja edytowalna
Formularz oferty wraz ze ZZSCO - wersja pdf  
 
Przedmiar robót:    
Projekty budowlane/wykonawcze:    
Specyfikacje techniczne:    
Inne dokumenty: Oświadczenie - pdf
Oświadczenie - wersja edytowalna
Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - pdf
Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - wersja edytowalna
Zobowiązanie podmiotu trzeciego - pdf
Zobowiązanie podmiotu trzeciego -wersja edytowalna
Dokumenty składane na wezwanie
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu zamieszczone w dn. 14.03.2019r.
Informacja o wyborze z dnia 15.04.2019 r.
Informacja o unieważnieniu postępowania - zamieszczona w dniu 29.04.2019r.  
 
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ:    
Odwołanie:    
Informacje o wyborze:    

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl