Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Wtorek, 29 Wrzesień 2020     Imieniny: Michała i Michaliny     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Rada Miasta / Uchwały / Rok 2013 - VI kadencja

Rok 2013 - VI kadencja

Poniżej zamieszczono wykaz uchwał podjętych przez Radę VI kadencji (2010-2014) w 2013 roku.

Treść poszczególnych uchwał wraz załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

     

Uchwały Rady Miasta podjęte na sesji nadzwyczajnej w dniu 23.01.2013 r.

1

Uchwała nr XXVIII/430/13

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
2

Uchwała nr XXVIII/431/13  

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
3

Uchwała nr XXVIII/432/13

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
4

Uchwała nr XXVIII/433/13

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów

Uchwała nr XXVIII/434/13

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na parking przy ul. Szpitalnej, na czas oznaczony 9 lat
6 Uchwała nr XXVIII/435/13 w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na Uchwałę Nr VIII/117/11 Rady Miasta Knurów z dnia 29 czerwca 2011 r.
7 Uchwała nr XXVIII/436/13 w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na Uchwałę Nr XLVIII/307/97 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 19 czerwca 1997 r.
8 Uchwała nr XXVIII/437/13 w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na Uchwałę Rady Miasta w Knurowie nr XLVI/606/2006 z dnia 16.02.2006 r.
9 Uchwała nr XXVIII/438/13 w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK sp. z o.o. w Knurowie na lata 2013-2015”
10 Uchwała nr XXVIII/439/13 w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

 

Uchwały Rady Miasta podjęte na sesji w dniu 27.02.2013 r.

1

Uchwała nr XXIX/440/13

w sprawie: oddania w najem pomieszczeń z przeznaczeniem na siedzibę Przeglądu Lokalnego
2

Uchwała nr XXIX/441/13

w sprawie: oddania w najem pomieszczenia przeznaczonego pod bankomat
3

Uchwała nr XXIX/442/13

w sprawie: oddania w najem pomieszczeń dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie Knurów
4

Uchwała nr XXIX/443/13

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu partnerskiego efektem którego będzie opracowanie i realizacja dokumentu pn. „Strategia wzmacniania potencjału gospodarczego...

Uchwała nr

XXIX/444/13

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania, na czas określony 15 lat, nieruchomości położonej w Knurowie...
6

Uchwała nr

XXIX/445/13

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Knurów na rzecz Województwa Śląskiego prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej pas drogowy...
7 Uchwała nr XXIX/446/13  w sprawie: uchwalenia Statutu Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie
8 Uchwała nr XXIX/447/13 w sprawie: podziału środków na dofinansowywanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2013
9 Uchwała nr XXIX/448/13 w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
10 Uchwała nr XXIX/449/13  w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów
11 Uchwała nr

XXIX/450/13

w sprawie: zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 1 w Knurowie
12 Uchwała nr

XXIX/451/13

w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów
13 Uchwała nr

XXIX/452/13

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
14 Uchwała nr

XXIX/453/13

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
15 Uchwała nr

XXIX/454/13

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
16 Uchwała nr

XXIX/455/13

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
17 Uchwała nr

XXIX/456/13

w sprawie: zasad usytuowania na terenie miasta Knurów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
18 Uchwała nr

XXIX/457/13

w sprawie: skargi pani B. M. na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie
19 Uchwała nr

XXIX/458/13

w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Knurów

    

Uchwały Rady Miasta podjęte na sesji nadzwyczajnej w dniu 20.03.2013 r.

1

Uchwała nr XXX/459/13

w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXVII/429/12 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
2

Uchwała nr XXX/460/13   

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
3

Uchwała nr XXX/461/13

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
4

Uchwała nr XXX/462/13

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok

Uchwała nr XXX/463/13

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
6 Uchwała nr XXX/464/13 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego po północno – wschodniej stronie skrzyżowania ulic 1-go Maja i Jęczmiennej
7 Uchwała nr XXX/465/13 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drodze powiatowej w 2013 r.
8 Uchwała nr XXX/466/13 w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Knurów
9 Uchwała nr XXX/467/13 w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

Uchwały Rady Miasta podjęte na sesji nadzwyczajnej w dniu 28.03.2013 r.

1

Uchwała nr XXXI/468/13

w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/416/12 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych...

 

Uchwały Rady Miasta podjęte na sesji w dniu 17.04.2013 r.

1

Uchwała nr XXXII/469/13

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w 2013r.
2

Uchwała nr XXXII/470/13   

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie przyjęcia w 2013 r. do realizacji zadania na drodze wojewódzkiej nr 921
3

Uchwała nr XXXII/471/13

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
4

Uchwała nr XXXII/472/13

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok

Uchwała nr XXXII/473/13 

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
6 Uchwała nr XXXII/474/13 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Knurów
7 Uchwała nr XXXII/475/13  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie ul. Wiosennej i ul. Gen. Jerzego Ziętka
8 Uchwała nr XXXII/476/13 w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Knurowie
9 Uchwała nr XXXII/477/13 w sprawie: zawierania porozumień pomiędzy Gminą Knurów a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powiatami, gminami oraz innymi podmiotami...
10 Uchwała nr XXXII/478/13  w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
11 Uchwała nr XXXII/479/13  

w sprawie: wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na stanowisko Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach w sprawie połączenia MSP nr 9 i MG nr 3 w Knurowie...

12  Uchwała nr XXXII/480/13  

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na pokrycie kosztów niekwalifikowanych związanych z realizacją projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej"

13 Uchwała nr XXXII/481/13  

w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów

14  Uchwała nr XXXII/482/13  

w sprawie: nadania nagrody „Laur Knurowa” w 2013 roku

15   Uchwała nr XXXII/483/13  

w sprawie: nadania nagrody „Laur Knurowa” w 2013 roku

    

Uchwały Rady Miasta podjęte na sesji nadzwyczajnej w dniu 29.05.2013 r.

1

Uchwała nr XXXIII/484/13

w sprawie: uchylenia uchwały nr XV/220/11 Rady Miasta Knurów z dnia 21.12. 2011 r. w sprawie przyjęcia do KZK GOP w Katowicach Gminy Lędziny oraz zmiany Statutu Związku
2

Uchwała nr XXXIII/485/13  

w sprawie: uchylenia uchwały nr XV/221/11 Rady Miasta Knurów z dnia 21.12.2011 r. w sprawie przyjęcia do KZK GOP w Katowicach Gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku
3

Uchwała nr XXXIII/486/13

w sprawie: przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku
4

Uchwała nr XXXIII/487/13

w sprawie: przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Sośnicowice oraz zmiany Statutu Związku

Uchwała nr XXXIII/488/13

w sprawie: zaliczenia ul. Stokrotki w Knurowie do kategorii dróg gminnych
6 Uchwała nr XXXIII/489/13 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
7 Uchwała nr XXXIII/490/13 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
8 Uchwała nr XXXIII/491/13  w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
9 Uchwała nr XXXIII/492/13 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
10 Uchwała nr XXXIII/493/13 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
11 Uchwała nr XXXIII/494/13 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
12 Uchwała nr XXXIII/495/13 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
13 Uchwała nr XXXIII/496/13 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
14 Uchwała nr XXXIII/497/13 w sprawie: górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych obowiązującej na terenie Miasta Knurów
15 Uchwała nr XXXIII/498/13  w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
16 Uchwała nr XXXIII/499/13 w sprawie: wyrażenia poparcia dla stanowiska Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

      

Uchwały Rady Miasta podjęte na sesji w dniu 19.06.2013 r.

1

Uchwała nr XXXIV/500/13

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
2

Uchwała nr XXXIV/501/13

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
3

Uchwała nr XXXIV/502/13 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
4

Uchwała nr XXXIV/503/13

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok

Uchwała nr

XXXIV/504/13

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
6

Uchwała nr

XXXIV/505/13

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
7 Uchwała nr XXXIV/506/13 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
8 Uchwała nr XXXIV/507/13 w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
9 Uchwała nr XXXIV/508/13 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na koszty zarządzania infrastrukturą powstałą w ramach projektu: „Piapy-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”
10 Uchwała nr XXXIV/509/13  w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach 
11 Uchwała nr

XXXIV/510/13

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w 2013 r. na utrzymanie infrastruktury powstałej w ramach projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej...
12 Uchwała nr

XXXIV/511/13

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w 2013 r. i 2014 r. 
13 Uchwała nr

XXXIV/512/13 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania na drodze wojewódzkiej Nr 924 w latach 2013 – 2014
14 Uchwała nr

XXXIV/513/13

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego po zachodniej stronie ulicy Szpitalnej...
15 Uchwała nr

XXXIV/514/13

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Knurowie za 2012 r.
16 Uchwała nr

XXXIV/515/13

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
17 Uchwała nr

XXXIV/516/13

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
18 Uchwała nr

XXXIV/517/13

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
19 Uchwała nr

XXXIV/518/13

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
20 Uchwała nr

XXXIV/519/13

w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIX/449/13 Rady Miasta Knurów z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych...
21 Uchwała nr

XXXIV/520/13 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/481/13 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych...
22 Uchwała nr

XXXIV/521/13

w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów
23 Uchwała nr

XXXIV/522/13

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Knurów za 2012 rok oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Knurów za 2012 r.
24 Uchwała nr

XXXIV/523/13 

w sprawie: absolutorium dla Prezydenta Miasta Knurów za rok 2012

     

Uchwały Rady Miasta podjęte na sesji nadzwyczajnej w dniu 17.07.2013 r.

1

Uchwała nr

XXXV/524/13

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
2 Uchwała nr

XXXV/525/13

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok  
3 Uchwała nr

XXXIV/526/13 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
4 Uchwała nr

XXXIV/527/13 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
5 Uchwała nr

XXXIV/528/13 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
6 Uchwała nr

XXXIV/529/13 

w sprawie:  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów

 

Uchwały Rady Miasta podjęte na sesji nadzwyczajnej w dniu 07.08.2013 r.

1

Uchwała nr

XXXVI/530/13    

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej - Miejskiej Biblioteki Publicznej położonej w Knurowie przy ALEI LIPOWEJ 12 i upoważnienia do udzielenia bonifikaty...        
2 Uchwała nr

XXXVI/531/13

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
3 Uchwała nr

XXXVI/532/13 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
4 Uchwała nr

XXXVI/533/13  

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów

 

Uchwały Rady Miasta podjęte na sesji w dniu 18.09.2013 r.

1

Uchwała nr

XXXVII/534/13 

w sprawie: zatwierdzenia „Gminnego programu profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego na lata 2013 – 2015”
2 Uchwała nr

XXXVII/535/13

w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Knurów Programu wspierania rodzin wielodzietnych w Knurowie „Rodzina 3+”
3 Uchwała nr

XXXXVII/536/13 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie ul. Dworcowej
4 Uchwała nr

XXXVII/537/13

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim
5 Uchwała nr

XXXVII/538/13

w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Knurów przez osoby prawne i fizyczne...
6 Uchwała nr

XXXVII/539/13  

w sprawie:  zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
7

Uchwała nr

XXXVII/540/13  

w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego
8

Uchwała nr

XXXVII/541/13

w sprawie:  zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
9

Uchwała nr

XXXVII/542/13

w sprawie:  zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
10

Uchwała nr

XXXVII/543/13 

w sprawie:  zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
11

Uchwała nr

XXXVII/544/13  

w sprawie:  zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
12

Uchwała nr

XXXVII/545/13

w sprawie:  zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
13

Uchwała nr

XXXVII/546/13  

w sprawie:  zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
14

Uchwała nr

XXXVII/547/13  

w sprawie:  zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
15

Uchwała nr

XXXVII/548/13  

w sprawie:  zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
16

Uchwała nr

XXXVII/549/13

w sprawie:  zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
17

Uchwała nr

XXXVII/550/13

w sprawie:  zmian w Uchwale Nr XXVII/429/12 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2013 rok z późn. zm.
18

Uchwała nr

XXXVII/551/13 

w sprawie:  zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
19

Uchwała nr

XXXVII/552/13 

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów

    

Uchwały Rady Miasta podjęte na sesji nadzwyczajnej w dniu 30.09.2013 r.

1

Uchwała nr

XXXVIII/553/13  

w sprawie:  zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok     
2 Uchwała nr

XXXVIII/554/13

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów

 

Uchwały Rady Miasta podjęte na sesji nadzwyczajnej w dniu 30.10.2013 r.

1

Uchwała nr XXXIX/555/13 

w sprawie: określenia zasad, warunków i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Gminy Knurów za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym
2 Uchwała nr XXXIX/556/13 w sprawie: uchylenia w części uchwały Nr XXXVI/530/13 Rady Miasta Knurów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej – Miejskiej Biblioteki...
3 Uchwała nr XXXIX/557/13 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII/535/13 Rady Miasta Knurów z dnia 18.09.2013r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Knurów Programu wspierania rodzin wielodzietnych w Knurowie „Rodzina 3+
4 Uchwała nr XXXIX/558/13 w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Knurów
5

Uchwała nr XXXIX/559/13

w sprawie: przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami na terenie Gminy Knurów na lata 2013 – 2017”
6

Uchwała nr XXXIX/560/13  

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie szkoły, pomiędzy ul. Ks. A. Koziełka i ul. A. Słoniny
7

Uchwała nr XXXIX/561/13

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla działek nr ewid. 3348/5 i 18/2 położonych przy ul. 26 Stycznia
8

Uchwała nr XXXIX/562/13

w sprawie: zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Knurów
9

Uchwała nr XXXIX/563/13

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok     
10

Uchwała nr XXXIX/564/13

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok     
11

Uchwała nr XXXIX/565/13

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok     
12

Uchwała nr  XXXIX/566/13 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok   
13

Uchwała nr XXXIX/567/13

 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok  
14

Uchwała nr XXXIX/568/13

 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/429/12 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2013 rok z późn. zm.
15

Uchwała nr XXXIX/569/13

 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów

      

Uchwały Rady Miasta podjęte na sesji w dniu 20.11.2013 r.

1

Uchwała nr XL/570/13

w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”
2

Uchwała nr XL/571/13

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów
3

Uchwała nr XL/572/13

w sprawie: zatwierdzenia „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2014”
4

Uchwała nr XL/573/13

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok

Uchwała nr XL/574/13

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
6 Uchwała nr XL/575/13 w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXVII/429/12 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2013 rok z późn. zm.
7 Uchwała nr XL/576/13 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
8 Uchwała nr XL/577/13 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów

 

Uchwały Rady Miasta podjęte na sesji w dniu 18.12.2013 r.

1

Uchwała nr

XLI/578/13

w sprawie: zatwierdzenia rocznego harmonogramu pracy Rady oraz rocznego planu pracy komisji stałych Rady Miasta Knurów na 2014 rok
2 Uchwała nr

XLI/579/13

w sprawie: ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów na parkingach miejskich
3 Uchwała nr

XLI/580/13  

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie MOPP w Knurowie w 2014r. przez Powiat Gliwicki
4 Uchwała nr

XLI/581/13

w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXIX/557/13 Rady Miasta Knurów z dnia 30.10.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/535/13 Rady Miasta Knurów z dnia 18.09.2013r.
5 Uchwała nr

XLI/582/13

w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Knurów Programu wspierania rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+” w Knurowie
6 Uchwała nr

XLI/583/13  

w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków instrumentem płatniczym
7

Uchwała nr

XLI/584/13  

w sprawie: określenia zasad przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Knurów na dofinansowanie kosztów inwestycji
8

Uchwała nr

XLI/585/13

w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XXXIX/555/13 Rady Miasta Knurów z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia zasad, warunków i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Gminy Knurów
9

Uchwała nr

XLI/586/13

w sprawie:  zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
10

Uchwała nr

XLI/587/13  

w sprawie:  zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
11

Uchwała nr

XLI/588/13  

w sprawie:  zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
12

Uchwała nr

XLI/589/13

w sprawie:  zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
13

Uchwała nr

XLI/590/13 

w sprawie:  zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
14

Uchwała nr

XLI/591/13  

w sprawie:  zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
15

Uchwała nr

XLI/592/13  

w sprawie:  zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
16

Uchwała nr

XLI/593/13

w sprawie:  zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
17

Uchwała nr

XLI/594/13

w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego
18

Uchwała nr

XLI/595/13  

w sprawie:  zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
19

Uchwała nr

XLI/596/13  

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
20

Uchwała nr

XLI/597/13

w sprawie: ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie Gminy Knurów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku
21  

Uchwała nr

XLI/598/13
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
22  

Uchwała nr

XLI/599/13
w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności